Home » Konstantynopol: Wielka Schizma Wschodnia, Cerkiew Prawos Awna, Upadek Konstantynopola, IV Wyprawa Krzy Owa, Megali Idea by Source Wikipedia
Konstantynopol: Wielka Schizma Wschodnia, Cerkiew Prawos Awna, Upadek Konstantynopola, IV Wyprawa Krzy Owa, Megali Idea Source Wikipedia

Konstantynopol: Wielka Schizma Wschodnia, Cerkiew Prawos Awna, Upadek Konstantynopola, IV Wyprawa Krzy Owa, Megali Idea

Source Wikipedia

Published August 2nd 2011
ISBN : 9781231867549
Paperback
64 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 62. Rozdzia?y: Wielka schizma wschodnia, Cerkiew prawos?awna, Upadek Konstantynopola, IV wyprawa krzy?owa, Megali Idea, Ko?ci ?w. Sergiusza i Bakchusa, Opowie o wizerunku z Edessy, Mury Konstantynopola, Ko?ci ?wi?tychMore?r d?o: Wikipedia. Strony: 62. Rozdzia?y: Wielka schizma wschodnia, Cerkiew prawos?awna, Upadek Konstantynopola, IV wyprawa krzy?owa, Megali Idea, Ko?ci ?w. Sergiusza i Bakchusa, Opowie o wizerunku z Edessy, Mury Konstantynopola, Ko?ci ?wi?tych Aposto w, Powstanie Nika, Obl enie Konstantynopola, Sob r konstantynopolita?ski II, Cysterna Bazyliki, Hipodrom, Atak Rus w na Konstantynopol, Ko?ci Chora, Chryzopol, Zdobycie Konstantynopola, Porfirogeneta, Sob r in Trullo, Kolumna Konstantyna, Forum Konstantyna, Rumeli Hisar?, Wielki Pa?ac w Konstantynopolu, Od Wareg w do Grek w, Sob r konstantynopolita?ski III, Hagia Eirene, Trzy Rzymy, Meczet Zeyrek, Z?ota Brama w Konstantynopolu, Yedikule, Chalke, Pa?ac Porfirogenet w, Sob r konstantynopolita?ski V, Sob r konstantynopolita?ski IV, Pentarchia, Galata, Wie?a Leandra, Bitwa o Konstantynopol, Kolumna W owa, Cysterna Filoksenosa, Obelisk Teodozjusza, Wie?a Galata, Bizancjum, Fanarion, Z?oty R g, Ko?ci ?w. Jerzego w Stambule, Obelisk Konstantyna, Akwedukt Walensa, Cysterna Teodozjusza, Wielka Wie?a w Konstantynopolu. Fragment: Cerkiew prawos?awna, Ko?ci prawos?awny - trzecia co do wielko?ci chrze?cija?ska wsp lnota wyznaniowa, zrzeszaj?ca blisko 300 milion w chrze?cijan, g?osz?ca zasady wiary i ?ycia okre?lane mianem prawos?awia. Wed?ug doktryny prawos?awnej, najwa?niejszym i ostatecznym celem chrze?cija?stwa jest osi?gni?cie przez wierz?cych wsp udzia?u w naturze boskiej. Proces ten zwany jest przeb stwieniem. Cerkiew uwa?a siebie za jeden, ?wi?ty, powszechny i apostolski Ko?ci za?o?ony przez Jezusa Chrystusa i jego aposto w blisko 2 tysi?ce lat temu. Sk?ada si? ona z licznych Cerkwi lokalnych nazywanych autokefaliami, kt re pozostaj? ze sob? w jedno?ci dogmatycznej. Ka?da lokalna autokefaliczna cerkiew jest rz?dzona przez ?wi?ty Sob r Biskup w pod przewodnictwem patriarchy, metropolity lub arcybiskupa. Pierwsze honorowe miejsce w?r d przyw dc w lokalnych cerkwi zajmuje patriarcha Konstantynopola, ze wz...